موزه دفاع مقدس و انقلاب

 • کثرت در برابر وحدت

  ایران کشوری است که درون خود قوم ، فرهنگ و جغرافیای متفاوت جای داده است. در بعضی از نقاط این اختلاف و گونه گونی به حدی است که حتی میتواند باعث بروز درگیری و نزاع داخلی شود. اما نه تنها این اختلافات قومی نژادی در ایران درگیری و نزاعی به وجود نیاورد بلکه در دوران انقلاب پنجاه و هفت ایران چیزی که قابل مشاهاده است یکپارچگی و یکدستی کل جامعه ایران برای مقابله با پهلوی فقید است. درواقع اختلافات فرمالی که در ایران وجود دارد، کمترین اثر را در وحدت و یکپارچگی مردم ایران چه در انقلاب پنجاه و هفت و چه در هشت سال جنگ بعد از آن داشته است. به بیان بهتر، انقلاب و دفاع مقدس ایران، انقلاب و دفاع اجزای متفاوتی بود که کلی یکدست و یکپارچه به وجود آورده بود.

  انقلاب و دفاع در حالی که خود در توالی یک دیگرند ، با هم تناقض هایی را نیز دارند. در واقع شاید بتوان گفت این پارادوکس به عنوان نکته کلیدی خود جزئی از ذات و جوهره انقلاب و دفاع است . تنها راه درک آنها ، بررسی و نمایش هر دو آنها در مقایسه و برخورد با یکدیگر است. در طراحی این پروژه ، این تناقض و رابطه دوگانه ، و در کل دوگانگی ، به عنوان کانسپت اصلی طراحی قرار گرفته است.
  ادامه متن در اسلاید بعد

  holy defence museum

 • فرد گرایی در برابر جمع گرایی

  فرد گرایی، مبنای مدرنیزاسیونی بود که ایران در دوران شاه پهلوی فقید در پیش گرفته بود، در واقع قصد داشت با فردگرا کردن جامعه ایران و دادن آزادی های فردی ، دموکراسی را برای جامعه ایران بیاورد. اما ، این فردگرایی بیشتر از اینکه در کل بدنه جامعه بروز پیدا کند، در قسمت هایی از جامعه خود را نشان داد. در انقلاب پنجاه و هفت ، در مقابل و بر خلاف خواست دولت آن دوران ، جامعه جمع گرا و گروهگرا تر شد نقطه اوج این جمع گرایی در انقلاب پنجاه و سپس هشت سال دفاع مقدس بروز یافته است. در واقع جامعه جمعگرای ایران در آن برحه زمانی، خواستار کسب هویت از جمع و رفتار طبق الگوهای از پیش تعیین شده جمع بود.

  کانسپت طراحی

  در طراحی این پروژه ، این تناقض و رابطه دوگانه ، و در کل دوگانگی ، به عنوان کانسپت اصلی طراحی قرار گرفته است.
  با توجه به بحث رابطه دیالکتیک میان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تاریخ نوین ایران . و ارتباط تنگاتنگ میان این دو مقوله ، تنها راه درک آنها ، بررسی و نمایش هر دو آنها در مقایسه و برخورد با یکدیگر است.
  بدین منظور این پروژه برای به تصویر کشیدن این مفاهیم دوگانه سعی بر آن شده که برشی از تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایران نشان داده شود .

  holy defence museum

 • render 1 - holy defence museum
 • render 2 - holy defence museum
 • diagram 1 - holy defence museum

  1 فضاها (برنامه کالبدی )


  فضای نمایشگاهی و موزه : دفاع مقدس ( 36درصد )

  فضای نمایشگاهی و موزه : انقلاب ( 10درصد )

  فضای نمایشگاهی و موزه : سایر موارد ( 5درصد )

  سایر کاربریها ( 49درصد )

 • diagram 2 - holy defence museum

  2 برش خوردن


  شکستن و تقسیم شدن واحد ها

 • diagram 3 - holy defence museum

  3 جهت دهی


  هم جهت و هم راستا شدن واحد ها

 • diagram 4 - holy defence museum

  4 چیدمان


  چیده شدن واحد ها و تشکیل ساختار پروژه

 • diagram 5 - holy defence museum

  5 سیرکولاسیون


  تشکیل شدن فضاهای نیمه باز در حجم و فرورفتگی در سایت به منظور ایجاد حلقه حرکتی

 • diagram 6 - holy defence museum

  6 سازه


  مهار نیروهای جانبی با دیوار های برشی . خرپای ورندیل. تشکیل قاب سازه ای توسط هر واحد

 • diagram 7 - holy defence museum

  7 شکل نهایی


  مطابقت واحد ها و سازه . شکل گیری نهایی پروژه

 • diagram 8 - holy defence museum

  8 ایجاد حفره ها


  باز شدن حفره در جداره ها برای عبور سیستم پله ها و مسیر عبور

 • interior 1 - holy defence museum
 • interior 2 - holy defence museum
 • circulation and spaces - holy defence museum
 • site diagram 1,holy defence museum

  site diagram 2,holy defence museum


  روند جانمایی پروژه روی سایت

  از آنجا که در این پروژه برای به تصویر کشیدن مفاهیم دوگانه انقلاب و دفاع سعی بر آن شده که برشی از تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایران نشان داده شود، از این رو حجم به شکلی دو گانه ( دارای پشت و رو ) خود را در سایت از این رو حجمی دوگانه در بیرون و درون به ممتد ترین حالت خود در سایت جانمایی شده است .

  با توجه به مکان قرار گیری سایت پروژه تعداد مخاطبین سواره از مخاطبین پیاده به مراتب بیشتر خواهد بود. حال کشیدگی پروژه در امتداد بزرگراه و در جهت مرقد مطهر امام خمینی (ره) با مخاطبین سواره همراه شده و آنها مسافتی را به موازات پروژه طی خواهند کرد.
  ادامه متن در اسلاید بعد

 • site diagram 3,holy defence museum

  site diagram 4,holy defence museum


  روند جانمایی پروژه روی سایت ، ادامه متن

  مخاطبین پیاده نیز، در برخورد اول با جبهه ای یک دست پر از پروژه روبرو میشوند و در مرحله بعد ،آن روی تراشیده شده را کشف خواهند نمود.

  بنا پس از قرار گیری ، عوارض و ناهمواری هایی در سایت ایجاد میکند . این پستی بلندی ها خود عامل شکل گیری برخی فضا های باز در این پروژه است .

  کاربری هایی مانند موزه های فضا باز ، نمایش ادوات جنگی ، و سایر موارد مشابه را میتوان برای آن متصور بود . این عوارض در قسمتی که با فضا های نیمه باز (ورودی های بنا ) همراه میشود ، عامل ایجاد ارتباط میان دو جبهه ساختمان خواهد بود .

 • site diagram 5,holy defence museum

  site diagram 6,holy defence museum


  هندسه طراحی :

  در طراحی هندسی کلیه قسمت های سایت به جز بنا از بافت ارگانیک استفاده شده است . تضاد میان هندسه ارگانیک بستر و هندسه کارتزین موجود در پروژه ، موجب ایجاد تضاد و دوگانگی میان بنا و محیط پیرامونش میگرد. این تضاد موجب شناخته شدن بنا به عنوان سنگری برای دفاع از ارزش ها است.

  پوشش گیاهی:

  در قسمت های نزدیک به ساختمان ، از بافت طبیعی و خاک استفاده شده و هر چه قدر از بنا دور تر میشویم ؛ به بافت گیاهی افزوده میگرد. به این ترتیب هرچه به بنا نزدیک تر میشویم ، حس کنده شدن از زندگی توام با آرامش و روتین ( بافت گیاهی ) و رفتن به فضایی جنگی و انقلابی در بیننده ایجاد میشود.

  در جبهه شرقی پروژه تپه کوتاهی ایجاد شده که به کمک آن، شیب لازم برای ایجاد جایگاه رژه و سان به وجود میاید.

 • site plan - holy defence museum
 • render 3 - holy defence museum
 • render 4 - holy defence museum
 • detail 1 - holy defence museum
 • detail 2 - holy defence museum
 • plans 1 - holy defence museum
 • plans 2 - holy defence museum
 • plans 3 - holy defence museum