ایده برای جایگزینی پلاسکو

 • خــالیِ حیـــات
  حیــاط خـــالی


  جای خالی پلاسکو، تلنگری نمادین

  حوادث اتفاق می‌افتند...

  داغ بر جای میگذاریند....

  فراموش می‌شوند.

  می‌خواهیم پلاسکو را فراموش نکنیم.

  از تلخی‌ها بگذریم اما به یاد داشته باشیم که میبایست کاری کرد تا در تنگنای حوادث، فاصله خود را از آسیب‌ها، بیشتر و بیشتر کنیم.

  حفظ جای خالی پلاسکو تلنگریست مدام در جهت مطالبه اهالی شهر برای کیفیت، امنیت و ایمنی فضاهایی که در آن حضور می‌یابند. همچنین آگاه شدن بر نقش تک تک افراد در جهت حفظ حیات هر بنا و هر انسان.

  جای خالی پلاسکو، فضایی باز و شهری جهت اندیشیدن، حضور در واقعیتِ مکان و خلق حیاطی برای احیاء حیات در پلاسکو خواهد بود.

  بر این اساس بنای پیرامونی ترکیبی است ازچهار بخش:

  بخش اول(میانی): جای خالی پلاسکو به منزله حیاط شهری، مفصل ورود به مجموعه و مکانی برای تحقق نمادین یاد از دست رفتگانِ تلاشگر و قربانی؛

  بخش دوم(شمالی): قسمتی از ساختمان باقیمانده پلاسکو که نسبتا سالم مانده است و قابلیت بهره‌برداری مجدد را خواهد داشت.

  بخش سوم (شرقی): بخش اضافه شده به زمین پروژه که در تناسب با بخش باقیمانده و مساحت مورد نیاز ساخته خواهد شد.

  بخش چهارم (غربی): رمپ-گالریِ یادمان " برج عروج"، فضایی به یاد آتش‌نشانان تلاشگر جهت حضور مردمی؛

  جداره‌های "جای خالی پلاسکو" از مجموعه تراس‌هایی با اشکال نامنظم، شکسته و جداره‌هایی صلب تشکیل شده است که خشونت حادثه و آوار را تداعی می‌کند. در پشت این دیوارها و با گذر از آنها به حجم شفاف و ساختارمند پیرامونی خواهیم رسید. این تضاد، در دل خود خرابیِ از حد گذشته پلاسکو را تعبیر به آبادی کرده است.

  "خالی همیشه در دسترس" فضای میانی پروژه، حس امنیت روانی و امکان تخلیه از هر سه جبهه یاد شده به خیابان را نیز فراهم می‌کند.

  bris

 • render 0
 • before plasco

  حوادث اتفاق می‌افتند...
  داغ بر جای میگذاریند....
  فراموش می‌شوند.

  می‌خواهیم پلاسکو را فراموش نکنیم.

 • render 1
 • diagram 1

  1- موقعیت استقرار ساختمان پلاسکو در بافت پیرامونی (پیش از حادثه)

 • diagram 2

  2- دیاگرام شماره دو: تخریب برج پلاسکو در حادثه و جای خالی آن (خالیِ حیات)

 • diagram 3

  3- حفظ جای خالی پلاسکو (حیاط خالی-حیات شهری) در دل بنای جایگزین

 • diagram 4

  4- مایل شدن جداره بنا، جهت کنترل دربرگیرندگی فضا، افزایش سهم شهروندان از آسمان و کنترل تراکم بنا؛

 • diagram 5

  5- درصد اشغال طبقات جهت تامین حداکثر فضای شهری در عین تطابق با تراکم کل؛

 • render 1
 • render 2
 • render

  بخش اول : بهره‌برداری مجدد از قسمتی از ساختمان باقیمانده پلاسکو در ارتباط با پروژه.

  بخش دوم : رمپ- گالری «برج عروج».

  بخش سوم: "جای خالی پلاسکو" : فضای باز شهری مشتمل بر "یادمان تلاشگران قربانی" حادثه پلاسکو به صورت صفحه‌ای از آب به نماد پاکی روح و مکعب‌هایی که تعادل خود را بر هم زده‌اند تا مسیر سبز زندگی را تداوم بخشند.

  بخش چهارم: بخش اضافه شده به زمین پلاسکو. ( خواسته مسابقه )